Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, ổn định
Lượt xem: 310  | Ngày đăng: 14/11/2023

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, trong 10 tháng đầu năm 2023, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện có thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngành nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương, cùng bà con nông dân và doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, ổn định khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Kết quả đạt được

Báo cáo của Sở nông nghiệp cho thấy, các chỉ tiêu kế hoạch giao đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó, tốc độ tăng trường GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến tăng 3%; dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thuỷ sản được kiểm soát; chăn nuôi phát triển, sản xuất thuỷ sản thuận lợi; sản lượng thịt hơi và sản lượng khai thác đạt vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp đạt 138 triệu đồng/ha, vượt 2,2% so với kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, trồng rừng tập trung ước đạt 10.500 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ, đạt 131,2% kế hoạch; trồng cây phân tán được 6,5 triệu cây, đạt 106,6% kế hoạch. Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm đạt kết quả tích cực, luỹ kế đến hết năm 2023 có khoảng 290 sản phẩm, vượt kế hoạch 60 sản phẩm, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đạt 100% kế hoạch giao,…

Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn

Đạt được kết quả trên nhờ có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trong sản xuất; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, gắn với các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Đồng thời, các Cơ quan chuyên môn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu ban hành sớm văn ban chỉ đạo tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Kế hoạch năm 2024

Phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Nông nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong năm 2024.

Theo đó mục tiêu chung của ngành nông nghiệp tỉnh là phát triển nông nghiệp, nông thôn Bắc Giang phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp của cả nước, vùng trung du miền núi Bắc Bộ, các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, các nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người dân nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số mục tiêu cụ thể đề ra như tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến đạt 1,0 %/năm. Diện tích cây lương thực có hạt 103.900 ha, sản lượng lương thực đạt 595.590 tấn. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 139 -140 triệu đồng. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 261 nghìn tấn. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 1,0 triệu m3; tỉ lệ che phủ rừng 37,7%.

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn (đạt quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT trở lên) đạt 57,5%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 87,4% (tăng thêm 5 xã), xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 38,5% (tăng thêm 12 xã), xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 9,9% (tăng thêm 6 xã); đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt 7/10 đơn vị (tăng 01 huyện).

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: tổ chức, tuyên truyền, quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị về phát triển ngành của Trung ương đã ban hành; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn, đổi mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chiến lược phát triển ngành; tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển mạnh khoa học, công nghệ và khuyến nông…

Bài, ảnh: Kim Lan
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên