Bắc Giang: Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2024.
Lượt xem: 106  | Ngày đăng: 16/11/2023

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày ngày 18/7/2023 của Chính phủ, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa HTX nông nghiệp trở 2 thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, số lượng HTXNN đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTXNN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng ít nhất 05 mô hình HTXNN điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTXNN đạt từ 05 tỷ đồng/năm trở lên. Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40-50% tổng số hộ nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia là thành viên HTXNN. Phấn đấu đưa giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%; khoảng 30% HTXNN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 60 HTXNN ứng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTXNN được đào tạo nghề giám đốc HTXNN theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và PTNN và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTXNN. Hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTXNN.

Để đạt được mục tiêu trên, các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan cần thực hiện các giải pháp như: Xây dựng mô hình HTXNN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTXNN. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTXNN. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTXNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh HTX và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tin: Nguyễn Khương
Các tin bài khác:

TRANG VIDEO
Bứt phá nông nghiệp Bắc Giang
Ngày: 03-12-2021 12:12
 • Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân

  Ảnh 1: Dược mùa nhờ sử dụng cơ giới hóa khép kín trong sản xuất...

 • Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

  Mô hình nuôi thâm canh cá chim trắng tại xã An Dương - Tân Yên

 • Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

  Đặc sản Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang

 • Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên

  Trình diễn máy cấy lúa Kubota tại xã Quang Tiến - Tân Yên